Privacy statement
A The Future Kft. (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-908911, adószám: 14549089-2-43, továbbiakban Szolgáltató), valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott kéz- és lábápolás, arcesztétikai valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások (továbbiakban, mint Szolgáltatások) tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.   

1. Szolgáltatás
1.1 A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.  
 
2. A Felek jogai és kötelezettségeik
2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja. 
2.2 A Szolgáltatás nyújtásának helye: Lavender Nails&SkinCare, Mammut I. Bevásárlóközpont, 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. (továbbiakban, mint Szalon).
A Szolgáltató a Szolgáltatásokat egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). A Szolgáltató valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 
2.3 A Szolgáltató jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására. 
2.4 A Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Szalonban fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Szalon díjazásra jogosult. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás nemére, az Ügyfél adottságaira, a kezelés bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik, így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza. 
2.5. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni.
Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni az Szolgáltatót, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.
Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató, rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre / kártalanításra nem jogosult.
2.6. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 
2.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szalon működési rendjét tiszteletben tartani. 
2.8. Az Ügyfél Szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatásban közreműködő Személyzettel, illetve alkalmazottakkal együttműködni, így többek között: 
2.9.1 tájékoztatni őket korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; melyek a Szolgáltatás kimenetelére hatással lehetnek
2.9.2 tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;  
2.9.3 a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket kitölteni; 
2.9.4 a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
2.9.5 a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 
2.10. Az Ügyfél köteles a Szolgálató által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. 
2.11. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 
2.12.1. a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; 
2.12.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; 
2.12.3. a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a Személyzet véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra, kezelésre nem alkalmas. 
2.13. A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el. 
2.14. A Szolgáltató az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 
2.15. A Szolgáltató az ügyfél személyes tárgyaiért a Szalon területén felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél Szalonban felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni. 
 
3. Díjazás
3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Szolgáltató csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében, vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott díjrészlet megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást. 
3.2. Kezelési beavatkozások esetében az egyes kezelések díját – az Egyedi Szerződésben meghatározott díjrészleteket –  köteles Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni. 
3.3. A Díj(részletek) megfizetése számla vagy nyugta ellenében történik, készpénzben.
3.4. A Szolgáltató által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Szolgáltató a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult
3.5. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból (pl. reklamációkezelés) az Ügyfél befizetésének visszautalása mellett dönt, a tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni.

4. Felelősség
4.1. A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szalon - beleértve a Személyzetet is - szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szalon - beleértve a Személyzetet is - magatartásával állnak összefüggésben. 
4.2. A Kozmetikai Központ mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget. 
4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat  megszegi, – illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 

5. Titoktartás, adatvédelem
5.1. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni. 
5.2. Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.       

6. ÁSZF hatálya
6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 
6.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató ügyfélforgalom számára internetes honlapján teszi közzé. 
6.3. Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve az Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének.     

7. Záró rendelkezések
7.1 Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
7.2 A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók. 
7.4 Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.    
7.5 A jelen ÁSZF 2016. június 01. napján lép hatályba.   
 
Budapest, 2016.06.01.  
The Future Kft.   
Lavender Centrum /Medical&Beauty&Manicure/ Medical Cosmetology